Yaratıcı Dramayla Kitap Kurdu Olunur mu? Çocuk Kitaplarıyla Okuma Sevgisi ve İlgisi Kazandırma

Bu çalışmanın amacı, 3. sınıf öğrencilerinin çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazanmasında yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Öğrenci görüşlerinden yararlanılan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırma 2015-2016 eğitim öğretim yılında İzmir ilinin bir ilçesinde yer alan bir devlet ilköğretim okulunda 3. sınıfta okumakta olan 9 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama aşaması 07.04.2016-09.05.2016 tarihleri arasında 4 haftalık süreçte gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında on bir oturum gerçekleştirilerek 18 saat 30 dakikalık uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında ulaşılan veriler; açık uçlu sorulardan oluşan “Okuma İlgisi/isteği Soru Kâğıdı”, katılımcılar tarafından gerçekleştirilen her atölyenin sonunda doldurulan “Okuma Günlüğü” ve ders öğretmeni tarafından her atölye çalışması ardından gözlemlerin yazıldığı “Araştırmacı Günlüğü” aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; yaratıcı dramayla gerçekleştirilen okuma etkinliklerinin ardından öğrencilerin okumayı sevme durumlarında bir değişiklik olmamıştır. Ancak kitaplarda anlatılan hikâyelerin canlandırıldığı atölye çalışmalarının ardından öğrencilerin anlatılanları canlandırabildikleri yani somutlaştırabildikleri belirlenmiştir. Yaratıcı drama çalışmalarının öğrencilerin okuma sıklığını tam anlamıyla geliştirmediği ancak daha düzenli bir şekilde yürütmelerini desteklediği belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunluğu yaratıcı dramayla gerçekleştirilen kitap okuma atölyelerinde belirlenen kazanımlara ulaşmış olup atölye sonlarında gerçekleşen kitap okuma etkinliğine istekli bir şekilde katılmışlardır.

Ferah Burgul Adıgüzel, Gökhan Süslü, 2017

Makalenin devamına buradan ulaşabilirsiniz.