Jigsaw okuma tekniğinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerilerine etkisi

Hande Çelik

Bilgiye ulaşma ve elde edilen bilgiyi kullanarak özgün ürünler ortaya koyma noktasında okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin anahtar rol oynadığı düşünülmektedir. Bu gerçekten yola çıkılarak hazırlanan araştırmanın amacı; jigsaw okuma tekniğinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. İlgili araştırmaya 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesindeki Talatpaşa Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 40 öğrenci katılmıştır. Deneysel yöntemin kullanıldığı araştırmada 6/A sınıfı öğrencileri deney grubu, 6/B sınıfı öğrencileri de kontrol grubu olarak seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen ‘kişisel bilgiler formu’ ve ‘okuduğunu anlama becerileri akademik başarı testi’ kullanılmıştır. Okuduğunu anlama becerisini ölçmeye dönük hazırlanan içerik, ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli şeklinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistiksel veri paket programı aracılığıyla frekans, yüzde ve t-testi yöntemleri kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgular neticesinde; jigsaw okuma tekniğiyle öğrenim gören deney grubu öğrencileriyle geleneksel yöntem ve tekniklerle öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinin son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Araştırmanın sonunda; jigsaw okuma tekniğinin, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin okuma-anlama becerilerine ilişkin akademik başarılarını yükseltmede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tez çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.